ΠΡΌΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ:

Ζημιές 1,8 δις για Τράπεζα Κύπρου το πρώτο εξάμηνο του 2013

Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε ζημίες ύψους €1,8 δις. το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με €134 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2012. 

Οι ζημιές πριν τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις ζημιές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα, ανήλθαν στα €314 εκατ.

Οι ζημιές προέκυψαν κυρίως από την πώληση των εργασιών της Τράπεζας στην Ελλάδα οι οποίες ανήλθαν στα 1.366 δις.

Για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Λαϊκής Τράπεζας, η Τράπεζα προέβη σε έκδοση μετοχών προς τη Λαϊκή Τράπεζα που αντιστοιχούν με το 18,1% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση τη νέα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αντιπροσωπεύουν το 36,0% του συνόλου των δανείων. Όπως αναφέρει η Τράπεζα, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες στην κύρια αγορά της Τράπεζας, την Κύπρο, επηρεάζουν την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η οποία συνεχίζει να παρουσιάζει επιδείνωση και στο 2ο εξάμηνο του 2013. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε 38,8% του συνόλου των δανείων έναντι 27,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 42%.

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία της ΚΤ, ένα δάνειο θεωρείται ως μη εξυπηρετούμενο όταν παρουσιάζει καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ή αν έχει τύχει ρύθμισης και κατά την ημέρα της ρύθμισης παρουσίαζε καθυστερήσεις για περίοδο πέραν των 60 ημερών, ανεξαρτήτως εμπράγματων ή άλλων εξασφαλίσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τράπεζα, ο νέος ορισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θεωρείται από την διοίκηση της Τράπεζας ότι θα παρατείνει την ύφεση της κυπριακής οικονομίας, αφού θα κρατήσει παγιδευμένο μεγάλο ποσοστό του κεφαλαίου της Τράπεζας, αναχαιτίζοντας της δυνατότητα της Τράπεζας να προχωρήσει σε νέο δανεισμό που είναι απαραίτητος για την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων ανήλθαν σε €539 εκατ., με τη χρέωση προβλέψεων επί του συνόλου των μεικτών δανείων να ανέρχεται στα 3,9% σε ετησιοποιημένη βάση.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, οι υψηλές προβλέψεις, είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης και της μείωσης της αξίας των εξασφαλίσεων στην Κύπρο.

Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για την υπόλοιπη περίοδο μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς περισσότεροι δανειολήπτες αναμένεται να αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, ενώ οι αξίες των εξασφαλίσεων αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω.

Η αντιμετώπιση προβλημάτων στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Διοίκησης και είναι υψίστης σημασίας για την Τράπεζα.

Όπως δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας Τζόν Χούρικαν μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο χειρισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας θα γίνει με δίκαιο αλλά και αναλογικό τρόπο. Στόχος είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των δανείων με αποπληρωμή τους σε μετρητά και όχι βάσει εξασφαλίσεων. Στη διαδικασία αυτή διαφορετική θα είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων, των νοικοκυριών και των δανείων εκτός Κύπρου. Διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει μεροληψία στην αντιμετώπιση των μεγάλων εταιρειών, ο κ. Χούρικαν εξήγησε από τη διαδικασία θα επιβιώσουν μόνο οι βιώσιμες εταιρείες.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2013 ανήλθαν σε €2,92 δις και οι δείκτες κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και κεφαλαιακής επάρκειας σε 10,5% και 10,7% αντίστοιχα. Το Συγκρότημα στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας μέσω της μη διανομής κερδών.

Παράλληλα, η αναδιάρθρωση και πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων θα καθορίζεται από παράγοντες κεφαλαιακής θέσης και μείωσης κινδύνων.

Με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης (ΜΣ) που συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας, ο ελάχιστος δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων θα οριστεί στο 9% μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

«Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος αποκαταστάθηκε σε 10,5%. Σχέδια για την αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος βρίσκονται σε εξέλιξη και λαμβάνονται αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων και τη διαφύλαξη της καταθετικής βάσης του Συγκροτήματος», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Χούρικαν.

«Παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, είμαστε ξεκάθαροι για το τί πρέπει να γίνει. Προτεραιότητά μας παραμένει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των πελατών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την επικέντρωση μας στην ανακοπή της επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού, στην πρόοδο αναφορικά με την πώληση μη-βασικών περιουσιακών στοιχείων και στη διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας ώστε να ανοικοδομήσουμε μια ισχυρή βάση για την ασφαλή επιστροφή των καταθετών στην Τράπεζα,» ανέφερε.

Λογαριασμοί

Τα συνολικά έσοδα για το α’ εξάμηνο 2013 ανήλθαν σε €500 εκατ., με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ανέρχονται σε €430 εκατ. και το επιτοκιακό περιθώριο σε 3,17%. Τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και το επιτοκιακό περιθώριο επηρεάζονται από την ανακεφαλαιοποίηση μέσω μετατροπής καταθέσεων σε κεφάλαιο, η οποία επηρέασε την καταθετική βάση και το κόστος καταθέσεων της Τράπεζας. Τα συνολικά έσοδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις ζημιές από τη διαπραγμάτευση συναλλάγματος και από χρηματοοικονομικά μέσα (€26 εκατ.), καθώς και από ζημιές από την επανεκτίμηση επενδυτικών ακινήτων (€34 εκατ.).

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €285 εκατ. με το κόστος προσωπικού και τα άλλα λειτουργικά έξοδα να ανέρχονται σε €173 εκατ. και €112 εκατ. αντίστοιχα και με τον δείκτη κόστος προς έσοδα να διαμορφώνεται σε 57,0%.

Τα κέρδη πριν τις απομειώσεις και τα έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθαν σε €215 εκατ.

Στις 30 Ιουνίου 2013, τα δάνεια και οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €28,3 δις και €17,0 δις αντίστοιχα και ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις σε 140%. Με την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και των ασφαλισμένων καταθέσεων, καθώς και τον δανεισμό από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) ύψους €9 δις από την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λαϊκή Τράπεζα), ο δανεισμός του Συγκροτήματος από τον ELA ανήλθε στις 30 Ιουνίου 2013 σε €11,15 δις.

Οι συνολικές καταθέσεις του Συγκροτήματος ανήλθαν στα €17,0 δις στις 30 Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με €28,4 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η σημαντική μείωση στις καταθέσεις του Συγκροτήματος οφείλεται κυρίως α) στην πώληση καταθέσεων ύψους €7,7 δις στην Ελλάδα, β) στην απόκτηση καταθέσεων ύψους €4,5 δις από την Λαϊκή Τράπεζα (σε Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο) και γ) στη μετατροπή καταθέσεων ύψους €3,8 δις σε μετοχές για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας.

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των καταθέσεων στην Κύπρο επί του συνόλου των καταθέσεων του Συγκροτήματος αποτελεί το 85%, ενώ το ποσοστό των καταθέσεων σε Ρωσία και Ηνωμένο Βασίλειο 7% και 8%, αντίστοιχα. Η Τράπεζα κατείχε μερίδιο αγοράς 30% στις καταθέσεις κατά τις 30 Ιουνίου 2013.

Οι καταθέσεις εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης του Συγκροτήματος και αναλογούσαν στο 51% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων στις 30 Ιουνίου 2013, ενώ παράλληλα ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις ανήλθε στο 140%. Μετά την απορρόφηση της Λαϊκής Τράπεζας, ο δανεισμός από τον ELA ανήλθε στα €11,15 δις. Η Τράπεζα στοχεύει στην αύξηση της συνεισφοράς των καταθέσεων στη χρηματοδότησή της και στη μείωση της εξάρτησης της χρηματοδότησης από τις Κεντρικές Τράπεζες και συγκεκριμένα, από τον ELA.

Στόχοι και προοπτικές

Σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Οργανισμού, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλής, μικρότερος, στοχευμένος χρηματοοικονομικός οργανισμός, ικανός να υποστηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας.

Σύμφωνα με το κ. Χούρικαν, η Τράπεζα είναι κατά 85% εκτεθειμένη στην Κυπριακή οικονομία και επηρεάζεται άμεσα από οποιαδήποτε εξέλιξη σε αυτή.

Ως κυριότερος στόχος καθορίζεται η ανάκτησης της εμπιστοσύνης των καταθετών και των επενδυτών και η διατήρησης της θέσης της Τράπεζας ως ακρογωνιαίου λίθου της Κυπριακής οικονομίας, στηρίζοντας αποτελεσματικά τα νοικοκυριά και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Κρίσιμη θεωρείται η αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού, όπως και η ομαλή απορρόφηση των δραστηριοτήτων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, δημιουργώντας συνέργειες και οικονομίες κλίμακας

Επίσης η ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος με την οργανική δημιουργία κεφαλαίου μέσω κερδοφορίας και πώλησης μη βασικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο κ. Χούρικαν επιβεβαίωσε ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας στο εξωτερικό είναι προς πώληση, ενώ όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες, ξεκαθάρισε ότι εν καιρώ θα ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, ενώ όπως είπε «δεν υπάρχουν ιερές αγελάδες».

Η Uniastrum δεν θεωρείται για την ώρα προς πώληση.
loading...
Share on Google Plus

Tromero.eu

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κάντε ένα SHARE να το δούνε και οι φίλοι σας! Σας ευχαριστούμε.
    Σχολιαστε στο Blogger
    Σχολιαστε στο Facebook

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε το σχόλιο σας,η άποψή σας είναι πολύ πολύτιμη για εμάς. Σας ευχαριστούμε.