ΠΡΌΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ:

Οι αλλαγές στο Ο.Π.Δ. Δήμων και Περιφερειών


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2676/21-10-2013, η υπ’ αριθμ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΝ-ΜΣΟ) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 450), όπως αυτή... είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 30040/24-7-2013 (Β’ 1858) όμοια.

Α. Με τη δημοσιευθείσα Απόφαση επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τα άρθρα 1, 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ, οι οποίες συνίστανται στα εξής:

1. Αφαιρείται από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργούνται οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ οι πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαθίστανται από τους πίνακες 5.Α και 5.Β που επισυνάπτονται στη δημοσιευθείσα ΚΥΑ.

Συνεπώς, το ΟΠΔ συνοψίζει πλέον μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό (π/υ) και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και τα αντίστοιχα σημεία των ενοτήτων Α. και Β. του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 1.

«Α. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995.

Η επικαιροποίηση του ανωτέρω υποτομέα του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγμένους σε αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του ΟΤΑ, η οποία πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την αρχή του μήνα τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής.

Β. Η σύνοψη του ετήσιου προϋπολογισμού και της πορείας εκτέλεσής του αποτυπώνεται στους ακόλουθους πίνακες, οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Β.1. Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του)

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους...».

Αντίστοιχα, διαγράφονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της προαναφερθείσας ΚΥΑ οι προβλέψεις περί ενσωμάτωσης στο ΟΠΔ του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.

2. Καθότι το ΟΠΔ αποστέλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή, στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της τροποποιούμενης ΚΥΑ προστίθενται εδάφια με τα οποία ορίζεται ρητά πλέον ότι στα σκιασμένα πεδία των πινάκων 5.Α και 5.Β περιέχονται μαθηματικοί τύποι για τον αυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο των στοιχείων που συμπληρώνουν οι φορείς, γεγονός που συμβάλλει στον περιορισμό των απαιτούμενων εγγραφών και διευκολύνει τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων που εγγράφονται στους πίνακες.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στα σκιασμένα πεδία τους καθιστά αυτοδίκαια άκυρο το ΟΠΔ, δεδομένου ότι επιφέρει αλλοίωση του προβλεπόμενου, από την ΚΥΑ, περιεχομένου του, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί τόσο κατά τον έλεγχο του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση όσο και από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, στο οποίο επίσης αποστέλλεται το ΟΠΔ κατά τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα παράγραφο και στο άρθρο 4, παρ. 4 του ν.4111/2013, όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν για την κατάρτιση του ΟΠΔ του οικονομικού έτους 2014 και εφεξής.

3. Το άρθρο 7 «Κυρώσεις μη υποβολής ΟΠΔ» της υπ’ αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ καταργείται δεδομένου ότι οι κυρώσεις ορίζονται στο άρθρο 4, παρ.4 του προαναφερθέντος νόμου, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 76 του ν.4172/2013.

Β. Παράδειγμα συμπλήρωσης των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.

Πριν από τη συμπλήρωση των Πινάκων 5.Α και 5.Β από τους αρμόδιους φορείς ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις «οδηγίες συμπλήρωσης» που αναγράφονται σε αυτούς, ώστε να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να επιφέρουν αναπομπή του ΟΠΔ κατά τον έλεγχο του από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Προς υποβοήθηση των αρμόδιων οργάνων στη συμπλήρωση των πινάκων 5.Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ» και 5.Β «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των περιφερειών» επισυνάπτονται δύο παραδείγματα ορθά καταρτισμένων πινάκων και επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1) Ως προς τον πίνακα 5.Α (δήμοι και ΝΠΔΔ) κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ η στοχοθεσία του Π/Υ του έτους αναφοράς (δηλαδή του έτους 2014) συμπληρώνεται στη στήλη (1) με τίτλο «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι». Σε περίπτωση αναμόρφωσης της στοχοθεσίας, στη στήλη (2) με τίτλο «ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)» μεταφέρεται ο προϋπολογισμός του 2014 που αποτέλεσε τη βάση της αρχικής στοχοθεσίας και στη στήλη (1) συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός της νέας στοχοθεσίας. Οι δύο αυτές στήλες απεικονίζουν πάντα μεγέθη του Π/Υ του ίδιου οικονομικού έτους.

2) Ο Π/Υ του δήμου του συνημμένου παραδείγματος ανέρχεται σε 333.000 €.

3) Ο κωδικός του Χρηματικού Υπολοίπου (Ομάδα 5) συμπληρώνεται μία φορά στη στήλη (1) και υπολογίζεται αυτόματα σε όλους τους μήνες ισόποσα προκειμένου να απεικονίζονται τα έσοδα μηνιαία με σταθερό το Χρηματικό Υπόλοιπο.

4) Ο κωδικός του Αποθεματικού (Ομάδα 9) συμπληρώνεται μία φορά στη στήλη (1) και δεν περιλαμβάνεται στη μηνιαία στοχοθεσία αλλά στη στήλη (21) με τίτλο «12μήνο».

5) Στα σύνολα της στοχοθεσίας, τόσο στα έσοδα, όσο και στα έξοδα, δεν περιλαμβάνεται το ποσό του κωδ.(85) «Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ». Το ετήσιο ποσό του κωδικού αυτού έχει αφαιρεθεί από τη Γραμμή 5 «Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ» [Ποσό κωδικού (32) μείον ποσό κωδικού (85)] και επίσης δε περιλαμβάνεται στο σύνολο των εξόδων. Αναγράφεται όμως στη γραμμή (Γ) η οποία βρίσκεται κάτω από τη στοχοθεσία και αθροίζεται στις Γραμμές Δ1 και Δ2 οι οποίες απεικονίζουν το συνολικό ποσό του εγκεκριμένου Π/Υ του ΟΤΑ.

6) Σημειώνεται ότι, βασικό κριτήριο ορθής συμπλήρωσης του πίνακα είναι η ταύτιση των ποσών της στήλης (21) «12μήνο» με τη στήλη (1) «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι».

7) Ως προς τον πίνακα 5.Β (Περιφέρειες) το Ταμειακό Υπόλοιπο συμπληρώνεται μία φορά στη στήλη (1) και υπολογίζεται αυτόματα σε όλους τους μήνες ισόποσα, προκειμένου να απεικονίζονται τα έσοδα μηνιαία με σταθερό το Ταμειακό Υπόλοιπο.

8) Ο Π/Υ (Εσόδων) της Περιφέρειας του συγκεκριμένου παραδείγματος ανέρχεται σε 38.366.265 € (Σύνολο Εσόδων: 29.329.595 € + Ταμειακό Υπόλοιπο: 9.036.670 = 38.366.265).

9) Οι αρίθμ. 1,4 και 6 επισημάνσεις για τους πίνακες των Δήμων και ΝΠΔΔ ισχύουν και για τον πίνακα των Περιφερειών.

10) H ονομασία του φορέα δε συμπληρώνεται αλλά επιλέγεται από πτυσσόμενη λίστα η οποία έχει ενσωματωθεί στο επόμενο από δεξιά κελί του κελιού με τίτλο «ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ» και εμφανίζεται αυτόματα αν επιλεχθεί το ειδικό διακριτικό πλήκτρο.

Επίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση opd@ypes.gr μπορούν να αποστέλλονται ερωτήματα σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εν θέματι Απόφαση (Κ.Υ.Α. Α.Π.: 41273/15-10-2013) και τις παρούσες οδηγίες.

Οι απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Υπουργείο / Συχνές Ερωτήσεις / ΟΠΔ έτους 2014».

Τέλος, επισημαίνεται ότι, με νεότερο έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με θέματα ονοματολογίας και μορφοποίησης των ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς και για τη διαδικασία αποστολής αυτών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο ΥΠ.ΕΣ.
loading...
Share on Google Plus

Tromero.eu

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κάντε ένα SHARE να το δούνε και οι φίλοι σας! Σας ευχαριστούμε.
    Σχολιαστε στο Blogger
    Σχολιαστε στο Facebook

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε το σχόλιο σας,η άποψή σας είναι πολύ πολύτιμη για εμάς. Σας ευχαριστούμε.